Phê duyệt phương án đơn giản hóa 38 thủ tục hành chính hải quan

Ngày 19/3/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-BTC phê duyệt phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan.

Trong đó đưa ra phương án đơn giản hóa 31 thủ tục và bãi bỏ 7 thủ tục.

Các thủ tục bãi bỏ gồm: Thủ tục thay tờ khai hải quan (thủ công – điện tử); thủ tục thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu (thủ công – điện tử);thủ tục thông báo hợp đồng gia công ở nước ngoài; thủ tục thanh khoản hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài; thủ tục thông báo định mức nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất hàng hóa bán vào khu phi thuế quan; thủ tục người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế (áp dụng đối với thủ tục hải quan thủ công – điện tử); thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công (Hệ thống VNACCS).

Cùng ngày, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-BTC về phê duyệt phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Quyết định 509/QĐ-BTC đã giúp bãi bỏ bãi bỏ 01 thủ tục và đơn giản hóa 07 thủ tục khác trong lĩnh vực thuế.

Một số thủ tục được đơn giản hóa như: Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan (thủ công – điện tử); thủ tục Hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất; thủ tục huỷ tờ khai hải quan; thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ; thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan…

Theo customs.gov.vn